Stała obsługa prawna

Obejmuje świadczenie pomocy prawnej w sposób ciągły i we wszelkich aspektach działalności Klienta. Stała obsługa prawna pozwala nam na poznanie specyfiki działalności Klienta i zagadnień branżowych z nią związanych, a także organizacji przedsiębiorstwa, a przez to efektywniejsze i ściśle dostosowane do realiów działania Klienta świadczenie pomocy prawnej. Ponadto nasz Zespół pozostaje w stałej gotowości do niezwłocznego udzielenia pomocy prawnej na każde żądanie Klienta, co nie zawsze jest możliwe przy zleceniach doraźnych.

 

Szczegółowe procedury współpracy w ramach stałej obsługi prawnej (środki komunikacji, forma i czas realizacji zleceń, dyżury w siedzibie Klienta) ustalane są indywidualnie z Klientem. Każdorazowo, do realizacji zleceń o większym stopniu skomplikowania, powoływane są zespoły problemowe, grupujące prawników - specjalistów z różnych dziedzin prawa.

 

Rozliczenie stałej obsługi prawnej następuje za okresy miesięczne, w oparciu o jeden z trzech wariantów:

 

  • według stawki godzinowej - nasze wynagrodzenie ustalane jest stosownie do rzeczywistego nakładu pracy, według wynegocjowanej stawki za godzinę pracy prawnika, przy czym stawki godzinowe ustalane są w trzech poziomach cenowych: radca prawny, aplikant radcowski, konsultant prawny; podstawą do rozliczenia kosztów obsługi jest zestawienie czasu pracy za okres rozliczeniowy,
  • według stawki ryczałtowej z limitem godzin - nasze wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości, obejmującego określoną w umowie ilość godzin pracy prawników; świadczenie pomocy prawnej, w wymiarze, przekraczającym limit godzin, objęty ryczałtem, rozliczane jest według stawki godzinowej; podstawą do rozliczenia kosztów obsługi jest zestawienie czasu pracy za okres rozliczeniowy, przy czym jeżeli rzeczywista ilość godzin pracy nie przekroczy ilości, objętej ryczałtem, zestawienia nie doręcza się,
  • według stawki ryczałtowej bez limitu godzin - nasze wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości, bez względu na ilość rzeczywistego nakładu pracy - jest to najmniej elastyczna forma rozliczeń, przeznaczona dla Klientów o dużym i stałym zapotrzebowaniu na usługi prawnicze.

 

Do wynagrodzenia, bez względu na przyjęty wariant rozliczeń, doliczane są koszty, ponoszone przez Kancelarię w interesie Klienta przy realizacji zleceń (koszty dojazdów, noclegów itp.).

 

Ponadto, również w ramach stałej obsługi prawnej, wyróżniane są sprawy o największym stopniu skomplikowania prawnego, wymagające znacznego nakładu pracy i zaangażowania większej ilości osób, lub o szczególnie wysokiej wartości przedmiotu sporu, transakcji, których zlecanie i rozliczanie odbywa się według zasad, odrębnie ustalonych z Klientem.